Tiểng Việt - COVID-19 Services Moreland

Nhiều doanh nghiệp đã bị ảnh hưởng. Các dịch vụ thiết yếu vẫn mở, nhưng các doanh nghiệp khác có thể gặp một số thay đổi.

Hãy luôn theo dõi sát thông tin và tin cập nhật tại:

 

Điều này cũng có nghĩa rằng chúng tôi cần tạm thời đóng cửa một số dịch vụ và cơ sở. Ưu tiên của chúng tôi là sức khỏe và sự an toàn của cộng đồng và nhân viên của chúng tôi.

 

Thông tin và các lệnh hạn chế có thể thay đổi nhanh chóng. 

Hãy luôn theo dõi thông tin cập nhật tại coronavirus.vic.gov.au/vietnamese

 

CÁC DỊCH VỤ TẠI MORELAND 

Tổng quát (General)

Dịch vụ hoặc cơ sở 

Tình trạng 

Trung tâm Dịch vụ Khách hàng đóng cửa 

 Đóng cửa

Thải bỏ vật bén nhọn 

(dành cho Trung tâm Dịch vụ Khách hàng) 

Đóng cửa 

Các Thư viện 

Đóng cửa 

Hồ bơi Brunswick 

Mở cửa  

Trung tâm Thể thao và Hồ bơi Oak Park 

Mở cửa 

Hồ bơi Olympic Coburg 

Đóng cửa 

Hồ bơi ngoài trời Pascoe Vale Đóng cửa

Đóng cửa 

Sân chơi, công viên trượt ván, thiết bị thể dục ngoài trời  

Mở cửa 

Thể thao và giải trí  

Đóng cửa 

Không gian Giới trẻ Ôxy

(Oxygen Youth Space)  

Đóng cửa 

Lễ nhập tịch (giáp mặt trực tiếp)  

 Tạm đình chỉ

Phòng trưng bày Counihan  

Đóng cửa 

Dịch vụ đổ rác 

  Tiếp tục 

Hội trường và địa điểm cho thuê 

Đóng cửa 

 

 • Thông tin thêm (More information)

  Trung tâm Dịch vụ Khách hàng đóng cửa 

  Chúng tôi vẫn làm việc để cung cấp cho quý vị thông tin và dịch vụ. Hãy gọi điện thoại cho chúng tôi qua số 9240 1111 để nói chuyện với Nhóm Dịch vụ Khách hàng. 

  Thải bỏ vật bén nhọn (dành cho Trung tâm Dịch vụ Khách hàng) 

  Đem đến Merri Health, 93 Bell St, Coburg.

  1300 637 744 

  Các Thư viện 

  Dịch vụ thư viện trực tuyến vẫn hoạt động. Hãy tìm hiểu thêm tại moreland.vic.gov.au/libraries

  chuyển

  Không gian Giới trẻ Ôxy (Oxygen Youth Space) 

  Nhóm nhân viên luôn sẵn sàng trên mạng (trực tuyến) và qua điện thoại cho để hỗ trợ thanh thiếu niên. 

  9389 8645 

  Lễ nhập tịch (giáp mặt trực tiếp) 

  Moreland vẫn cử hành lễ nhập tịch trực tuyến, do Bộ Nội vụ phụ trách.

  Muốn tìm hiểu thêm, hãy truy cập trang mạng của Bộ Nội vụ hoặc gọi số 131 880

Hỗ trợ cộng đồng và người cao niên (Aged and Community Support)

Dịch vụ hoặc cơ sở  

Tình trạng 

Các Nhóm Công dân Cao niên  

 Tạm đình chỉ

Chương trình Sứ giả Thân thiện với Người cao niên Moreland  

 Tạm đình chỉ

Chương trình Giao Bữa ăn 

 Tạm đình chỉ

Các dịch vụ Hỗ trợ tại Gia, Hỗ trợ Cá nhân, Hỗ trợ Chăm sóc Tạm Thế, Giao Bữa ăn và Đưa Rước Cộng đồng 

 Tiếp tục

Dịch vụ Thẩm định  

 Tiếp tục

 • Thông tin thêm (More information)

  Các Nhóm Công dân Cao niên 

  Chúng tôi hiện hợp tác với cư dân để cung cấp các cách khác nhau để mọi người tiếp tục giữ liên lạc.  

  Chương trình Giao Bữa ăn 

  Khoản tài trợ bổ sung Chương trình Hỗ trợ tại Gia Liên bang (CHSP, Commonwealth Home Support Program) hiện đem lại thêm các bữa ăn cho cộng đồng trong thời gian đại dịch COVID-19.

  Các dịch vụ Hỗ trợ tại Gia, Hỗ trợ Cá nhân, Hỗ trợ Chăm sóc Tạm Thế, Giao Bữa ăn và Đưa Rước Cộng đồng 

  Các dịch vụ này sẽ tiếp tục, nhưng đã điều chỉnh phần nào.  

  Dịch vụ Thẩm định 

  Dịch vụ Thẩm định Khu vực Moreland tiếp tục thực hiện các cuộc thẩm định thay mặt cho My Aged Care. Hãy gọi số 9240 2302. 

  Nếu muốn được thẩm định và quý vị trên 65 tuổi hoặc là Thổ dân hoặc dân đảo Torres Strait trên 50 tuổi, hãy gọi số 1800 200 422.

  Nếu dưới 65 tuổi, quý vị hãy gọi cho Dịch vụ Thẩm định của chúng tôi qua số 9240 2338 

 

Hỗ trợ Gia đình (Family Support)

Dịch vụ hoặc cơ sở 

Tình trạng 

Giữ trẻ Gia đình (Family Day Care) 

 Mở cửa

Nhóm vườn trẻ  

 Đóng cửa

Y tế Mẫu Nhi  

 Tiếp tục

Dịch vụ Chủng ngừa  

 Tiếp tục

Hỗ trợ Nuôi con bằng sữa mẹ  

 

 

 • Thông tin thêm (More information)

  Giữ trẻ Gia đình (Family Day Care) 

  Nếu cần gửi trẻ em hoặc quý vị muốn trở thành người dạy trẻ tại nhà, hãy gọi số 9240 2300. .

  Y tế Mẫu Nhi 

  Muốn biết thêm thông tin, gọi số 9240 1111 và bấm số 2. 

  Dịch vụ Chủng ngừa 

  Dịch vụ chủng ngừa do hội đồng thành phố điều hành vẫn tiếp tụcPhải đặt hẹn trước khi quý vị đến. 

   

  Tất cả các buổi chủng ngừa đều diễn ra tại Tòa Thị chính Coburg, 90 Bell St, Coburg, có rất nhiều chỗ đậu xe trên Urquhart Street.  

   

   

  Hãy gọi số 9240 1111 hoặc truy cập sd-immunisation@moreland.vic.gov.au để tìm hiểu thêm thông tin. 

   

   

  Hỗ trợ Nuôi con bằng sữa mẹ 

  Kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2020, Moreland sẽ tiếp tục cung cấp dịch vụ hỗ trợ Nuôi con bằng sữa mẹ giáp mặt trực tiếp vào mỗi thứ Tư cho các gia đình thông qua hệ thống đặt hẹn tại Trung tâm Y tế Mẫu Nhi Coburg của chúng tôi.

  Quý vị phải đặt hẹn

  Gọi số 9240 1111 và bấm số 2.

 

 

 

Tất cả các buổi chủng ngừa đều diễn ra tại Tòa Thị chính Coburg, 90 Bell St, Coburg, có rất nhiều chỗ đậu xe trên Urquhart Street.