Các Nghị Viên Hội Đồng (Councillors)

Chính quyền địa phương của Moreland có 11 Nghị Viên Hội Đồng được bầu ra từ những khu vực cụ thể trên toàn thành phố, gọi là khu vực bầu cử. Hội Đồng Thành Phố Moreland có ba khu vực bầu cử. Khu vực bầu cử Đông Bắc và Tây Bắc bầu ra bốn Nghị Viên Hội Đồng và khu vực bầu cử phía Nam bầu ra ba Nghị Viên Hội Đồng.

Hội Viên Hội Đồng được bầu theo nhiệm kỳ bốn năm. Các cuộc bầu cử cho Hội Đồng đương nhiệm đã được tổ chức vào tháng 10 năm 2012. Cuộc bầu cử Hội Đồng kế nhiệm sẽ được tổ chức vào Thứ Bảy 29 tháng 10 năm 2016.

Những Nghị Viên Hội Đồng Thành Phố của Moreland gồm có:

Khu Vực Bầu Cử Tây Bắc

 • Nghị Viên Cr Oscar Yildiz JP
 • Nghị Viên John Kavanagh
 • Nghị Viên Helen Davidson
 • Nghị Viên Lita Gillies

Khu Vực Bầu Cử Đông Bắc

 • Nghị Viên Sue Bolton
 • Nghị Viên Rob Thompson
 • Nghị Viên Michael Teti
 • Nghị Viên Lenka Thompson

Khu Vực Bầu Cử Phía Nam

 • Nghị Viên Lambros Tapinos
 • Nghị Viên Samantha Ratnam
 • Nghị Viên Meghan Hopper

Hội Viên Hội Đồng Phường hoan nghênh những cuộc gọi phản ánh về bất kỳ vấn đề gì. Quý vị có thể liên hệ tất cả các Hội Viên Hội Đồng Thành Phố Moreland qua điện thoại hoặc thư điện tử.

Để biết Nghị Viên thuộc khu vực bầu cử của quý vị, hãy xem bản đồ khu vực bầu cử dưới đây hoặc liên hệ với Hội Đồng Thành Phố.

Overall Ward Map 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bản đồ thành phố Moreland bao gồm ranh giới các Khu Vực Bầu Cử Đông Bắc, Tây Bắc và phía Nam.